ردیف

عنوان طرح

مجری

زمان اجرا

1

بررسی عوامل مؤثر در تقلیل ضریب اشغال تخت از دیدگاه مدیران و رؤسای مراکز درمانی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی

پرویز فولادی

1373

2

بررسی میزان آگاهی مدیران از برنامه ریزی و رابطه آن با عملکرد در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 1373

سعید کریمی

1373

3

بررسی مقایسه ای میزان آگاهی مدیران بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران از شاخص های آمار بیمارستانی

حمید مقدسی

1373

4

بررسی سبکهای رهبری مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران و ارتباط با عملکرد بیمارستانها

یدا . . . حمیدی

1374

5

بررسی نحوه مراجعه و پذیرش بیماران در بیمارستانهای تحت پوشش نظام شبکه شهرستان آمل

صمد روحانی 

1374

6

بررسی هزینه واحد ( Unit - Cost ) خدمات بهداشتی درمانی و کارائی در واحدهای تحت پوشش شهرستان دماوند سال  1373

محمدرضا ملکی

1374

7

بررسی رضایت شغلی کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان

سید حمیدرضا میرباقری

1375

8

بررسی تأثیر اجرای طرح خود گردانی در عملکرد بیمارستانهای عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   1374-75 

میرسجاد امیری

1376

9

مطالعه تطبیقی سبکهای ارتباطی در مدیریت سازمان: کاربرد در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم ایران در سال 1376

پریسا پهلوان مازندرانی

1376

10

بررسی روند آموزش و اشتغال فارغ التحصیلان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از 1368 تا 1374

وحید کشتکار

1376

11

بررسی تطبیقی عملکرد مدیران بیمارستانهای استان بوشهر سال  1375

مسعود محمد باغملایی

1376

12

زمینه یابی عوامل مؤثر بر بهره وری آموزشی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان

طاهر رامتین

1376

13

بررسی نگرش رؤسا و مدیران بیمارستانهای استان اصفهان در بهره گیری از مدارک پزشکی به منظور ارزیابی عملکرد پزشکان 

سیما عجمی

1376

14

تعیین میزان آگاهی، توقعات ودیدگاههای مردم نسبت به بیمه همگانی خدمات درمانی

دکتر رامین رضایی

1376-77

15

مجموعه مکاتبات مسائل و مشکلات و راهکارهای بیمه درمانی خویش فرمایان از ابتدای اجرای قانون بیمه همگانی تاکنون

سازمان بیمه خدمات درمانی

1377

16

بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از خدمات درمانی ارائه شده درخانه های بهداشت در شهرستان اصفهان

دکتر ناهید جعفری

1377

17

سنجش میزان رضایتمندی بیماران بستری از مکانیزم مدیریت در بیمارستانهای تأمین اجتماعی شهر تهران 1377

رزا احمدیان

1377

18

عوامل ایجاد انگیزش شغلی در مدیران از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه مدیران آنها

زهره تائبی

1377

19

پژوهشی در زمینه تاثیر پرداخت کارانه بر انگیزش کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مازندران

سید مهدی ختوان

1377

20

مقایسه کارایی بیمارستانهای عمومی آموزشی وابسته به 3 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در سال  1376

فریبا مرام خواه

1377

21

گزارش وضع موجود سازمان بیمه خدمات درمانی در صندوق های بیمه کارکنان دولت - خویش فرمایان- روستائیان و سایر اقشار

اداره کل مطالعات و پژوهش

1374- 77

22

بررسی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و عملکرد سازمان بیمه خدمات درمانی از سال  1374  تا 1378

نوشین دانش دهکردی

1374- 78

23

بررسی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و عملکرد سازمان بیمه خدمات درمانی از سال  1374  تا 1378

نوشین دانش دهکردی       ( پیوستها )

1374- 78

24

بررسی تعداد اقلام و میانگین هزینه نسخ دارویی بیمه شدگان مراجعه کننده به پزشکان متخصص طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی

اداره کل مطالعات و پژوهش

1378

25

بررسی هزینه های خدمات درمانی سرپایی و بستری اقشار تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی کشور

حمیدرضا صفی خانی

1378

26

بررسی امکان بهره گیری از TQM  در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  1378   و ارائه راه حل

سید مهدی مدنی

1378

27

تعیین هزینه خدمات درمانی بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی بیمارستانهای غیرطرف قرارداد

دکتر احمد خالق نژاد - دکتر ایرج کریمی

1378

28

بررسی میانگین زمان بیهوشی جراحیهای انجام شده در 6 ماهه دوم سال  78 در بیمارستان استان کرمان

شعله شهابی

1378

29

بررسی ( شناسایی مهمترین عوامل مؤثر) در جذب و نگهداری نیروی انسانی و اثرات آن در کارایی سازمان تأمین اجتمای

هلاکو حیدری

1378

30

مطالعه تطبیقی عملکرد مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی در سال 1378

ماندانا صاحب زاده

1378

31

بررسی هزینه درمانی بیمه شدگان صندوق حمایتی سازمان بیمه خدمات درمانی استان کرمانشاه  1379

اداره کل مطالعات و پژوهش

1379

32

بررسی میزان رضایتمندی روستائیان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی از خدمات بیمه درمان در استان یزد  1379

سید محمد میرغنی زاده

1379

33

بازنگری و خلاصه سازی کتاب تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی

دبیرخانه شورای عالی مطالعات و پژوهش

1379

34

بررسی میزان رضایتمندی بیمه شدگان بیمه خدمات درمانی از اداره کل بیمه خدمات درمانی شهرستان بویراحمد سال  1379

سید یدا . . .  حسینی

1379

35

مطالعه تطبیقی شیوه های تامین منابع مالی بیمه بهداشت و درمان در هفت کشور صنعتی جهان و ارائه الگوی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران

سودابه وطن خواه

1378-79

36

مطالعه تطبیقی هزینه های مراقبت های بهداشتی درمانی، سطح پوشش بیمه درمان و عملکرد نظام بهداشت و درمان در هشت کشور پیشرفته 

بهاره پرکار سلمانی

1379

37

اثر عدم تطابق شرایط شغل با شاغل بر کارائی شاغلین در سازمان تأمین اجتماعی تهران

عصمت یوسفی کنعانی

1379

38

تعیین میانگین هزینه بستری و رضایتمندی صندوق بیمه روستائیان سازمان بیمه خدمات درمانی از خدمات بیمارستانهای دولتی طرف قرارداد 1378

اداره کل مطالعات و پژوهش

1378-79

39

بررسی هزینه درمانی توان خواهان و مددجویان سازمان بیمه خدمات درمانی در استان آذربایجان شرقی در سال  1379

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان آذربایجان شرقی

1379

40

بررسی کسورات سازمان بیمه خدمات درمانی در صورتحساب بیمارستان شهید دکتر باهنر کرمان

هاجر جاوید طبع پسند

1379

41

عوامل مؤثر بر رضایتمندی بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی از بیمارستانهای طرف قرارداد سازمان ( گزارش اول)

سازمان بیمه خدمات درمانی

1379

42

عوامل مؤثر بر رضایتمندی بیمه شدگان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی از بیمارستانهای طرف قرارداد سازمان ( گزارش دوم  )

سازمان بیمه خدمات درمانی

1379

43

بررسی میزان فراوانی درخواست آزمایشات تشخیص طبی از طرف پزشکان طرف قرارداد بیمه خدمات درمانی استان یزد  1379

دکتر سید محمد میرغنی زاده - دکتر محمد دریجانی

1379

44

تخمین تمایل به پرداخت خانوارهای روستایی برای بیمه خدمات درمانی

علی عسگری

1379

45

بررسی چگونگی ارائه خدمات بیمه درمانی از دیدگاه بیمه شوندگان، ارائه دهندگان خدمت، سازمان بیمه خدمات درمانی در شهر مشهد

الهام سعید هدایتی

1379

45

برآورد و تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده برخی خدمات درمانی سازمان

دکترمحمدخسرو لقمانیان

1379-80

47

بررسی علل و شیوه های سوء استفاده از دفترچه های بیمه خدمات درمانی و راههای پیشگیری از آن

دکتر حمیدرضا فلاح سلطان آباد

1379-80

48

مقایسه تاثیر فتوتراپی در منزل و بیمارستان در درمان نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی کودکان تبریز در سال  80 - 1379

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان آذربایجان شرقی

1379- 80

49

مطالعه تطبیقی بیمه درمانی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در چند کشور و ارائه الگوی مناسب برای ایران

دکتر مظفر کریمی

1379-80

50

بررسی میزان رضایتمندی کارکنان ادارات شهرستان گرمسار از خدمات درمانی سازمان بیمه خدمات درمانی و عوامل موثر برآن

حبیب ا... صفری

1379-80

51

پرسشنامه طرحهای تحقیقاتی بررسی، طراحی و تدوین شاخص ها و استانداردهای نیروی انسانی بیمارستان امام خمینی

اداره کل مطالعات و پژوهش

 

52

طرح جامع بررسی میزان رضایتمندی بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی از خدمات بیمه ای و درمانی بررسی میزان رضایتمندی روستائیان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی از خدمات بیمه درمانی گزارش اول

دکتر حسین زارع

1380

53

طرح جامع بررسی میزان رضایتمندی بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی از خدمات بیمه ای و درمانی بررسی میزان رضایتمندی روستائیان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی از خدمات بیمه درمانی گزارش دوم

دکتر حسین زارع

1380

54

طرح جامع بررسی میزان رضایتمندی بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی از خدمات بیمه ای و درمانی بررسی میزان رضایتمندی روستائیان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی از خدمات بیمه درمانی گزارش سوم

دکتر حسین زارع

1380

55

بررسی موانع سیستم مالی سازمان بیمه خدمات درمانی از جنبه شفافیت اطلاعاتی درآمدها و هزینه ها

عبدا . . . رحیمی

1380

56

مطالعه تطبیقی بیمه های مکمل خدمات درمانی در سایر کشورها و ارائه الگوی مناسب برای ایران

دکتر محمد حسن احمد پور

1380

57

بررسی میزان رضایتمندی موسسات طرف قرارداد اداره کل بیمه خدمات درمانی استان قزوین ( ویژه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان)

دکتر امیر پیروزیان - دکتر محسن صدری - ستاره مردانی

1380

58

بررسی مکانیسم وصول حق بیمه صندوقهای بیمه خدمات درمانی و تاثیر آن بر تعهدات بیمه در استان تهران سال  1378

سید جلیل علمایی

1380

59

بررسی هزینه درمانی بیمه شدگان صندوق حمایتی سازمان بیمه خدمات درمانی استان فارس- شش ماهه اول سال  1379

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان فارس

1380

60

مقایسه ساختار درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی و نقش بیمه های اجتماعی در ایجاد توازن میان آنها

پژوهشکده اقتصاد

1380

61

بررسی هزینه درمانی بیماران خاص تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی در واحدهای طرف قرارداد استان فارس ششماه اول  1379

اداره کل بیمه خدماتی دمانی استان فارس

1380

62

طرح جامع سنجش رضایتمندی بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی 1379  گزارش موردی استان خراسان 

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان خراسان

1380

63

بررسی تطبیقی میزان رضایتمندی کارکنان از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی شهرستان مشهد

منیر غلامی

1378

64

بررسی هزینه های درمان بیماران خاص تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی در واحدهای طرف قرارداد استان سمنان سال 1378

اداره کل مطالعات و پژوهش

1380

65

ارزیابی اجرای نظام پرداخت سرجمع (گلوبال ) در بیمارستانهای طرف قرارداد  در سال 1378

اداره کل مطالعات و پژوهش

1380

66

طرح ارزشیابی پزشکان عمومی استان کرمان براساس متغیرهای تعیین شده در نسخ آنها در سال 1378

اداره نظارت و ارزشیابی استان کرمان

1380

67

طرح یکسان سازی زمانهای بیهوشی در اعمال جراحی شایع

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان آذربایجان شرقی

1380

68

طرح جامع سنجش رضایتمندی بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی استان زنجان در سال 1379

اداره کل مطالعات و پژوهش

1380

69

آنالیز خسارات متفرقه اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان در نیمسال دوم 1380

شهرام مولودی راد

1380

70

بررسی علل و میزان کسورات داروخانه های طرف قرارداد اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران

دکتر حنان حاج محمودی

1380

71

مطالعه تطبیقی ارزیابی اقتصادی نظام پرداخت گلوبال و مقایسه آن با نظام پرداخت کارانه در بیمارستان عمومی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در شش ماهه دوم سال  1380

حبیب عمرانی خو

1381

72

تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر تقاضای درمان خانوارهای شهری جلد ( 1)

مرکزمطالعات مدیریت و بهره وری ایران ( دانشگاه تربیت مدرس )

1381

73

تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر تقاضای درمان خانوارهای شهری جلد (2 )

مرکزمطالعات مدیریت و بهره وری ایران ( دانشگاه تربیت مدرس )

1381

74

بررسی عدالت در تامین منابع مالی بخش بهداشت و درمان ایران از طریق بودجه خانوار با استفاده از شاخص کاکوانی در سالهای 80-1375

محمد حاجی زاده

1381

75

بررسی میزان رضایتمندی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان یزد

علیرضا واعظ

1381

76

مطالعه تطبیقی الگوهای برتری سازمانی در نظام بهداشت و درمان کشورهای منتخب: ارائه الگو برای ایران

بهرام نبی لو

1382

77

تخمین تابع تولید بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران طی سالهای 1371- 1381

حسن حق پرست

1382

78

بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروز گر شهر تهران 1382

رقیه خلیل نژاد

1382

79

بررسی نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رصول اکر (ص) شهر تهران

محبوبه بیات

1382

80

ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر ( TQM ) در مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم ( ص) دانشگاه علوم پزشکی ایران

رضا دهنویه

1382

81

بهینه سازی سیستم ارزشیابی بیمارستان براساس تحلیل مدیران و شبکه تصمیم گیری بیمارستانهای استان همدان در سال  82

ابراهیم جعفری پویان

1382

82

مطالعه تطبیقی نظام بیمه همگانی سلامت در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران

دکتر مجید وند رجب پور

82-1383

83

بررسی هزینه بیماریهای شایع و تعیین موارد غیر ضروری بستری در بخشهای داخلی بیمارستانهای استان اصفهان طرف قرار داد با سازمان بیمه خدمات درمانی ( نیمه دوم سال 1380 )

دکتر حسین بانگ - دکتر احمدرضا ریاضیات - عبدالمجید نادری

82-1383

84

مطالعه و بررسی سیستم ارزشیابی آزمایشگاههای تشخیصی طبی کشور مطالعه موردی در تهران

اسدا . . . مهرآرا

1383

85

بررسی ارتباط، علل و شیوع سزارین در بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی استان سمنان در سال 1381

حشمت بیگم قدمگاهی

1383

86

مطالعه الگوی مصرف خدمات تشخیصی - درمانی بیمه شدگان سازمانهای بیمه همگانی در سالهای  1380-1381

فرهاد کوهی

1383

87

بررسی نظام تامین مالی بخش بهداشت و درمان در کشورهای منتخب

مریم رمضانیان

1383

88

مطالعه بررسی و آنالیز نسخ فیزیوتراپی ادارات کل بیمه خدمات درمانی استانهای کشور در سال 1382

عظیم اعظمی

1383

89

بررسی هزینه های دندانپزشکی بیمه شدگان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان ایلام در شش ماهه دوم سال  1383

مراد نصری

نیمه دوم سال  1383

90

مقایسه هزینه ای بیست عمل جراحی شایع گلوبال در بیمارستانهای دولتی با اعمال جراحی مشابه به صورت غیرگلوبال در بیمارستانهای خصوصی استان قزوین

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان قزوین

1383

91

راهبردهای خصوصی سازی بیمه درمان جلد ( 1)

دکترحسین زارع

81-1383

92

راهبردهای خصوصی سازی بیمه درمان جلد (2 )

دکترحسین زارع

81-1383

93

بررسی تجزیه و تحلیل هزینه های بیماران روانی بستری تحت پوشش اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان در نیمه اول سال  1383

زهره فره وشی - صبا مسیبیان

نیمسال دوم        84- 1383

94

اقتصاد سلامت ( مشکلات عملکردی )

 

1383

95

اقتصاد سلامت ( ساز و کارهای پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت)

 

1383

96

اقتصاد سلامت ( تمرکز زدایی نظام های سلامت )

 

1383

97

اقتصاد سلامت ( هدفمند سازی یارانه های عمومی )

 

1383

98

اقتصاد سلامت ( طراحی بسته خدمات سلامت )

 

1383

99

اقتصاد سلامت ( تامین مالی )

 

1383

100

اقتصاد سلامت ( کلیات درباره دگمه های کنترل )

 

1383

101

راهنمای ارجاع بیماران توسط پزشک خانواده

دکتر قاسم طهماسبی

1383

102

بررسی نظام ارزشیابی و اعتباربخشی موسسات درمانی ( جلد 1)

دکتر ابراهیم صدقیانی

1384

103

بررسی نظام ارزشیابی و اعتباربخشی موسسات درمانی ( جلد 2)

دکتر ابراهیم صدقیانی

1384

104

بررسی نظام ارزشیابی و اعتباربخشی موسسات درمانی ( جلد 3)

دکتر ابراهیم صدقیانی

1384

105

بررسی تأثیر حذف هزینه های خسارات متفرقه بر هزینه های بستری سازمان بیمه خدمات درمانی کشور در سال  1382  استان تهران

محمدرسول مطلبی

1383-84

106

بررسی جامع رضایتمندی ارائه دهندگان خدمات طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی و ارائه برنامه نرم افزاری سنجش مستمر رضایتمندی ارائه دهندگان خدمات درمانی

دکتر علی ملک پور

1384

107

آنالیز وضعیتی و نیاز سنجی در دوره کوتاه مدت برای خدمات ژنتیک ملکولی مرتبط با صنعت بیمه خدمات درمانی در استان تهران

دکتر رضا آقا نوری

1384

108

ایدز

سید موسی حسینی

1384

109

تحلیل هزینه های صندوق کارکنان دولت سازمان بیمه خدمات درمانی در سالهای  81- 1379

قدرت ا . . . اکبری مرزناک

1384

110

مطالعه و بررسی مبانی شاخص های بهره وری در بیمه خدمات درمانی

فاطمه فتحی

1384

111

بررسی کیفیت زندگی و نیازهای کارکنان

اکبر بیگلریان

1384

112

بررسی توزیع علل کسورات داروخانه های خصوصی و دولتی طرف قرارداد اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمانشاه

دکتر مهرداد الهامی

1384

113

بررسی علل مراجعات، نوع خدمات ارائه شده و هزینه های بستری بیمه شدگان بستری خویش فرمای شهری استان آذربایجان غربی طی سال 1381 و طراحی و ارائه نرم افزار اطلاعات بستری بیمه شدگان این صندوق در سطح کشور جلد (1)

دکتر حسین ناز آور

1384

114

بررسی علل مراجعات، نوع خدمات ارائه شده و هزینه های بستری بیمه شدگان بستری خویش فرمای شهری استان آذربایجان غربی طی سال 1381 و طراحی و ارائه نرم افزار اطلاعات بستری بیمه شدگان این صندوق در سطح کشور جلد (2 )

دکتر حسین ناز آور

1384

115

راهکارهای بهبود عملکرد بیمارستانها

دکتر نغمه صادقی

1384

116

بررسی میزان شیوع سزارین در بیمه شدگان خدمات درمانی در استان مازندران در سال  1383

طاهره یعقوبی

1384

117

بررسی هزینه های بستری در بیمارستانهای دانشگاهی استان کردستان در ششماهه اول 83

دکتر عباس مومنی

1384

118

مطالعه و بررسی هزینه اثر بخشی و هزینه منفعت در نظام بیمه درمان و ارائه الگوی مناسب برای سازمان بیمه خدمات درمانی

موسسه تحقیق و توسعه پژوهشگران سلامت

1384

119

مطالعه تطبیقی مکانیزمهای تعیین تعرفه در کشورهای منتخب جهان و ارائه الگوی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمد خسرو لقمانیان

1384

120

بررسی و آنالیز هزینه های واحد خسارت متفرقه

دکتر فرشاد نجفی پور

1384

121

بررسی و آنالیز هزینه های واحد خسارت متفرقه پیوست )

دکتر فرشاد نجفی پور

1384

122

بررسی مبانی نظری نقش بیمه درمان تحقق توسعه پایدار

دکتر محمود هوشمند

1384

123

بررسی و آنالیز هزینه ها و تعداد داروهای تجویزی در نسخ پزشکان عمومی و متخصص طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی در سال 1383

دکتر مژگان آزادی

1384-1385

124

بررسی نتایج آنژیوپلاستی های انجام شده جهت بیماران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی در مرکز قلب تهران سال 138 همراه با برآورد هزینه های انحام شده

 دکتر سید حسام الدین عباسی -   دکتر منوچهر مدنی 

1384-1385

125

برآورد هزینه های سازمان بیمه خدمات درمانی طی سالهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ( 1388- 1384 )

دکتر امید علی احمدی

1385

126

بررسی رضایت شغلی کارکنان و عوامل موثر برآن در سازمان بیمه خدمات درمانی استان آذربایجان غربی

فریده میرزایی ینگجه

1385

127

بررسی تاثیر شرایط شغلی بر وضعیت سلامت روانی و جسمانی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان گلستان

دکتر سید محمد حسینی - دکتر علی اصغر اسدالهی شهیر

1385

128

بررسی توزیع علل و هزینه خدمات بستری سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی در شهرستان دامغان

دکتر مجید میر محمدخانی

1385

129

بررسی تاثیر شرایط شغلی بر سلامت جسمی و روانی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان خراسان شمالی در اسفند ماه 1385

دکتر سید محمد حسینی - دکتر علی اصغر اسدالهی شهیر

1385- 1386

130

بررسی تاثیر شرایط شغلی بر سلامت جسمی و روانی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان سیستان و بلوچستان در سال 1386

دکتر سید محمد حسینی - دکتر علی اصغر اسدالهی شهیر

 1386

132

ارزیابی مناسبت ( appropriateness)  درخواست های سنجش تراکم استخوان در بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی کشور

دکتر عباسعلی کشتکار- دکتر باقر لاریجانی - دکتر آرمیتی اوستایی - دکتر رامین حشمت

1385-1386

132

بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و عملکرد کارمندان شاغل در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران

بهرام دیزجی

1386

133

بررسی عوامل اثر گذار براثربخشی نظام پیشنهادات در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران

رضا مقدم زرندی

1386

134

بررسی تاثیر شرایط شغلی بر سلامت جسمی و روانی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان

دکتر سید محمد حسینی - دکتر علی اصغر اسدالهی شهیر

1386

135

بررسی تاثیر شرایط شغلی بر سلامت جسمی و روانی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان خراسان جنوبی

دکتر سید محمد حسینی - دکتر علی اصغر اسدالهی شهیر

1386

136

بررسی تاثیر شرایط شغلی بر سلامت جسمی و روانی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان هرمزگان

دکتر سید محمد حسینی - دکتر علی اصغر اسدالهی شهیر

1386

137

بررسی میزان موفقیت سیستم اطلاعاتی ادارات کل بیمه خدمات درمانی در سراسرکشور

پریسا رکاب طلایی

1386

138

طرح ویزیت سلامت ( جهت غربالگری ده بیماری در جمعیت تحت پوشش 8 مرکز بهداشتی درمانی شهری در استان مرکزی )

دکتر نعمت بیلان - علی اکبر رضائی آشتیانی

1377-78

139

بررسی و تحلیل رضایتمندی واحدهای سرپایی طرف قرارداد

دکتر علی شجاعی - محمدرضا جمالی

1387

140

بررسی میزان رضایتمندی پزشکان متخصص از تعرفه های درمانی بخش خصوصی و دولتی در بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان 

صدیقه محمد تقی زاده - عذرا رضایی

1387

141

تعیین بهره وری بیمه خدمات درمانی استان کرمان با استفاده از روش تحلیل فرا گیر داده ها (DEA) طی سالهای 1386-1382

غلامرضا گودرزی

1388

142

مطالعه تطبیقی مکانیسمهای سرمایه گذاری از سوی سازمانهای بیمه گر درمانی در ایران و کشورهای منتخب جهان و ارائه الگوی مناسب برای سرمایه گذاری در سازمان بیمه خدمات درمانی ( گزارش اول فصول 1و2)

مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران

1383-1384

143

مطالعه تطبیقی مکانیسمهای سرمایه گذاری از سوی سازمانهای بیمه گر درمانی در ایران و کشورهای منتخب جهان و ارائه الگوی مناسب برای سرمایه گذاری در سازمان بیمه خدمات درمانی ( گزارش دوم فصول 3 و4)

مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران

1383-1384

144

بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران 

فاطمه اسماعیل تبار

1388

145

بررسی رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی و ارائه دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده

دکتر فرزانه مفتون

1388

146

بررسی رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی و ارائه دهندگان خدمات در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده

دکتر فرزانه مفتون

1388

147

بررسی سطوح خود گردانی و الگوهای اصلاح ساختار سازمانی بیمارستان های عمومی و آموزشی شهر تهران و پیشنهاد مدل اصلاحی

مهدی جعفری سیریزی

1388

148

بررسی دموگرافیک میزان آنژیوگرافی و کاتتریسم قلبی بیمه شدگان خدمات درمانی و تامین اجتماعی در بیمارستان قلب افشار یزد در بهمن 1387

دکتر رضا والاگهر

1388

149

الگوی مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم تامین اجتماعی (بخش اول )

مسعود فردوسی

1388

150

الگوی مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم تامین اجتماعی ( بخش دوم )

مسعود فردوسی

1388

151

الگوی مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم تامین اجتماعی ( بخش سوم )

مسعود فردوسی

1388

152

عوامل اثر گذار بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمان بیمه خدمات درمانی

فاطمه حاجی محمودی

1388

153

بررسی رابطه بین استرس ناشی از عوامل سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی در سال 1389

غلامعلی خیرآبادی

1389

154

بررسی اثرات استراتژیهای منابع انسانی در برنامه ریزی راهبردی سازمان بیمه خدمات درمانی

محمدرضا رضائی

1389

155

طراحی یک مدل بیمارستان ناب و تطبیق آن با فرآیندهای منتخب بیمارستان کاشانی شهر کرد

سیامک شیخی

1389

156

ارائه مدلی کارا برای کارت هوشمند درمانی قابل استفاده در سازمان بیمه خدمات درمانی

فروغ  شباهنگ

1389

157

بررسی تطبیقی نظم حاکم بر حقوق تامین اجتماعی در ایران و فرانسه

بیت ا... جعفری

1389

158

افزایش رضایتمندی مشتریان در ارتباط با بیمه الکترونیکی

رویا مهدیخان

1391

159

بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی خراسان شمالی

رضا چاهی

1390

160

باز طراحی استراتزی های بسته خدمات پایه در سازمان بیمه خدمات درمانی استان خوزستان

افشین آریایی

1391

161

بررسی هزینه های درمان سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی ... استان تهران 

علی شجاعی

1390

162

بررسی مقایسه ای میزان بهره وری رضایت شغلی و استرس شغلی بین کارکنان دوره کارو غیر دور کار اداره بیمه خدمات درمانی استان فارس

امین باصری احمدی

1391

163

ارائه مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی ادارات سازمان بیمه سلامت با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی ( مطالعه موردی اداره کل بیمه سلامت استان یزد)

محسن آدمی زاده

1391

164

تحلیل روند تحول سیمای بازار و الگوی مصرف خدمات درمانی با تکیه بر تعامل ارائه کنندگان و مصرف کنندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ایران طی دوره زمانی دوازده ساله  88-1377

بهروز پور آقا

1391-92

165

بررسی رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی

محمد سیفی

1391

166

بررسی وضعیت اجرای آیین نامه دورکاری در سازمان بیمه خدمات درمانی با استفاده از مدل کریک پاتریک

محمدحسین جعفری منصور آبادی

1391-92

167

ارزیابی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی ( بیمه سلامت) در چهار چوب نظریه لشلی

گلباد احمدی

1391

168

شناسایی عوامل موثر در طرح دور کاری کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی در سال 1390

لیلا آقاولی

1392

169

بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی

فاطمه فضلی

1392

170

بررسی رابطه بین آموزش و توانمندسازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی: ادارات بیمه سلامت استان کرمانشاه)

علی اصغر فلاحی

1392

171

بررسی تاثیر هوش هیجانی برعملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

مهدی میرسراجی

1392

172

بررسی تحلیلی منابع و مصارف درمان صندوق های بیمه سازمان بیمه سلامت ایران (سازمان بیمه خدمات درمانی سابق)

کورش حیدری

1392

173

تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کارکنان ستاد مرکزی سازمان بیمه سلامت ایران

امیرحسن امیری فرد

1392

174

باز طراحی استراتزی های بسته خدمات پایه در سازمان بیمه خدمات درمانی استان خوزستان

افشین آریایی

1391

175

بررسی کاربرد ترکیب تراکتوگرافی ماده سفید مغز همراه با MRI عملکردی( fMRI) در طراحی قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به تومورهای مغزی

علی توکلی

1392

176

تدوین و اولویت بندی معیارهای موثر در پذیرش داروها در تعهدات بیمه های پایه خدمات درمانی و پیشنهاد مدل مناسب پذیرش دارو

امیر ویانچی

93-1392

177

امکان سنجی اجرای بیمه پایه سلامت در ایران با تأکید بر اصل پوشش همگانی : 1391

سمیه صدیقی

1392

178

بررسی رابطه بین دور کاری و هویت سازمانی در اداره کل بیمه سلامت ( خدمات درمانی ) استان آذربایجان شرقی

محمد حسین پور

1392

179

بررسی عوامل موثر در افزایش تمایل مردم به اخذ پوشش بیمه درمانی ( مورد مطالعه شهر قزوین )

امید رحمانی

1392

180

بررسی پایانی شاخص های تعیین مزاح و تعیین روایی ملمس و هیئت بنیه اعضا

مرتضی مجاهدی

1393

181

بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران

سید علی مدنی تنکابنی

1393

182

بررسی چالش های ارائه خدمات درمانی به مصدومین سوانح ترافیکی در ایران و ارائه راهکار

طاهره شریفی

1392-1393

183

بررسی وضعیت کیفیت خدمات سازمان بیمه سلامت ایران از دیدگاه مشتریان  بر اساس الگوی (Servqual) مطالعه موردی : شهر تهران

مصطفی نسیمی

1393

184

شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای پیشگیری از آن (مورد مطالعه استان قم)

مهدی قاسمی

1393

185

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه الکترونیک در میان مشتریان اداره بیمه سلامت شهر سنندج

بشیر کاظمی

1393

186

بررسی رابطه بازاریابی داخلی و ادراک مشتری از عدالت در اداره بیمه سلامت شهرستان سنندج

کورش فلاحی

1393

187

تحلیل هزینه اثر بخشی غربالگری سرطان پستان با استفاده از ماموگرافی در مناطق تحت پوشش پزشک خانواده (شهرستان کرمان 1392)

نوشین زهتاب

1392-1393

188

بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و عملکرد کارکنان به واسطه رهبری اخلاقی در اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی

حسینعلی انصاری فرد

1393

189

طرح بررسی وضعیت رضایتمندی بیمه شدگان مراجعه کننده به بیمارستانهای (امام رضا (ع) ، امام خمینی (ره و آذربایجان ) ارومینه از وضعیت خدمت رسانی در بیمارستانها

یعقوبعلی حقی دکتر فریده جعفری

1387-1388

190

تببیین عرق النسا و بررسی اثر تقبل غذا در درد سیاتیکی

آی سان نوزاد

1393

191

بررسی و امکان سنجی فعالیتهای قابل برون سپاری به بخش غیر دولتی، چالشها، راهکارها و فرصتها (مورد مطالعه : سازمان بیمه سلامت ایران

سعید پور صفر

1393

192

بررسی رابطه ی سرمایه فکری با  عملکرد مالی و ارتقاء کیفیت خدمات (مورد مطالعه : سازمان بیمه سلامت ایران )

الهام پناهی زاده

1393

193

تعیین چالش های استقرار خرید راهبردی سازمان بیمه سلامت ایران و ارائه راهکار

علیرضا کلانتری

94-1393

194

بررسی وضعیت دسترسی سالمندان به مراقبتهای بهداشتی و درمانی، طراحی و ارزشیابی ابزار مناسب

جلال سعید پور

1394

195

بررسی ارتباط الگوی ویژگیهای شغلی با یادگیری سازمانی در سازمان بیمه سلامت ایران

علیرضا مفیدی پور نیستانک

1394

196

بررسی موانع برون سپاری خدمات بیمه ای در سازمان بیمه سلامت ایران

محسن معنوی

1394

197

ارزیابی و تحلیل اثرات برون سپاری نظام سلامت بر عملکرد سازمان بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان

روزیتا سعیدی

1394

198

بررسی میزان رضایتمندی موسسات خصوصی طرف قرارداد  از بیمه خدمات درمانی استان زنجان

اداره کل بیمه خدمات درمانی استان زنجان

1380

199

بررسی تحلیلی میزان رشد هزینه و بودجه درمان سازمان بیمه سلامت ایران

سیده فاطمه شفیع پور

1394

200

بررسی تاثیر طرح  تحول نظام سلامت برکاهش پرداختی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت (مورد مطالعه : بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی شهر ایلام در آذر ماه 92و 93) 

قدرت اله زارعی

1394

201

تعیین مدل و راهکارهای توسعه منابع مالی بیمه سلامت

ابراهیم مقدس

1394

202

بررسی اثر اجرای طرح تحول نظام سلامت در رضایتمندی ذینفعان با رویکرد 360 درجه در بیمارستان های دولتی تبریز

حسین محمودی

1394

203

بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی توسعه الکترونیکی بیمه درمان در سازمان بیمه سلامت ایران

معصومه نظری

1394

204

بررسی وضعیت تجویز آنتی بیوتیکهای مختلف در بین پزشکان عمومی برای بیماران سرپایی شهر اردبیل در سال 1392

فرامرز حسین زاده

1394

205

بررسی تحلیلی میزان رشد هزینه و بودجه درمان سازمان بیمه سلامت ایران

سیده فاطمه شفیع پور

1394

206

شبیه سازی و بهبود نظام مالی بیمه سلامت با هدف افزایش اثر بخشی آن برای بیمه شدگان

وحید یوسفی نژاد

1394

207

بررسی تاثیر طرح  تحول نظام سلامت برکاهش پرداختی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت (مورد مطالعه : بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی شهر ایلام در آذر ماه 92و 93) 

قدرت اله زارعی

1394

208

تعیین مدل و راهکارهای توسعه منابع مالی بیمه سلامت

ابراهیم مقدس

1394

209

تببین بیماری ضعف هضم در طب سنتی ایران و بررسی تاثیر فرآورده پونه بر بهبود علایم سوء هضم عملکردی با غلبه احساس ناراحتی پس از غذا

محمود بابائیان

1395

210

کشف الگوی تحلیل خدمات و هزینه های بیمه ای خدمات درمانی با استفاده از داده کاوی

مجید ضرابیان

1395-96